Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

"Regulamin Komisji Skarg i Wniosków SPZOZ Warszawa-Ursynów"
Uchwalony na posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków SPZOZ Warszawa-Ursynów,
w dn. 26 listopada 2012 r.


§ 1.


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Zakładzie, rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów.

§ 2.


Przedmiotem skargi może być:

  • naruszenia praw pacjenta w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pracowników Zakładu,
  • przewlekłe załatwianie spraw przez Zakład,
  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Zakładu.


§ 3.


Skargi rozpatruje Komisja Skarg i Wniosków SPZOZ Warszawa-Ursynów lub Dyrektor Zakładu.


§ 4.


1. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie u Kierowników Przychodni albo osób upoważnionych oraz w dyrekcji Zakładu i przekazywane niezwłocznie do sekretariatu Zakładu.
2. Skargi niezawierające danych wnoszącego nie są rozpatrywane.

§ 5.


1. Zgłoszone skargi powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia.
2. Rozpatrzenie skargi powinno być poprzedzone wyjaśnieniem pracownika lub pracowników, których skarga dotyczy oraz kierownika komórki organizacyjnej.


§ 6.


Jeśli Zakład nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi przekazuje ją niezwłocznie właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego lub wskazuje mu właściwy organ.

§ 7.


1. Po rozpatrzeniu skargi zawiadamia się pisemnie wnoszącego o sposobie załatwienia sprawy.
2. Odpowiedź podpisuje Dyrektor lub Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków SPZOZ Warszawa-Ursynów.


§ 8.


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora.
Zatwierdzam:  26.11.2012 r.             …………………………………………………….